Rychlé, snadné a bezpečné
<p>Zásady ochrany osobních údajů</p>

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o nakládání s osobními údaji

Velmi nás těší váš zájem o naše webové stránky - a tím i o naši společnost. Ochrana vašich soukromých práv a svobod je pro nás velmi důležitá; vaše údaje používáme pouze pro zamýšlené účely. Jelikož je pro nás důležité, abyste byli vždy informováni o tom, v jakém rozsahu shromažďujeme, používáme a případně předáváme vaše údaje třetím stranám, budeme vás níže podrobně informovat o zpracování vašich osobních údajů, které shromažďujeme nebo uchováváme.

Návštěva našich webových stránek je zpravidla možná bez poskytnutí (osobních) údajů; pokud u vybraných služeb existují výjimky, vysvětlíme je v následujících kapitolách. Při zpracování osobních údajů přísně dodržujeme požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a případných dalších předpisů o ochraně osobních údajů.

Název a adresa správce

ICP Czech s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Česká republika

Telefon: 420 327 717 222
E-mailová adresa: shop@cashload.cz
Website: https://www.cashload.cz/

Aktuálnost zásad ochrany osobních údajů

Abychom měli vždy aktuální informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službami našich webových stránek, využíváme službu CLOUD Privacy Policy společnosti Cookiebox GmbH z Münsteru.

Práva subjektů údajů

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) stanoví v kapitole III rozsáhlá práva subjektů údajů, která vám v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vysvětlujeme níže:

Právo na informace

Tento požadavek se týká zejména informací o následujících podrobnostech zpracování údajů:

 • Účely zpracování
 • Kategorie dat
 • Příjemci nebo kategorie příjemců, je-li to relevantní
 • Případně plánovaná doba skladování nebo kritéria pro její určení.
 • Poučení o příslušném právu na opravu, výmaz, omezení nebo námitku
 • Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
 • Případně původ údajů (pokud nebyly získány od vás).
 • Případně existence automatizovaného rozhodování včetně profilování, včetně smysluplných informací o použité logice, rozsahu a očekávaných účincích.
 • Případné (plánované) předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Právo na opravu

Chybné údaje neprodleně opravíme, pokud nás o tom budete informovat.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Za předpokladu, že zpracování již není nezbytné a je splněna jedna z následujících podmínek:

 • Ukončení účelu zpracování
 • Odvolání souhlasu a neexistence jiného právního základu pro zpracování
 • Námitka proti zpracování bez závažného důvodu, který by svědčil o opaku
 • Nezákonné zpracování
 • Nezbytné pro splnění právní povinnosti
 • Sběr údajů byl proveden v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.
Právo na omezení zpracování

Pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • zpochybňujete správnost svých údajů (omezení může být provedeno po dobu trvání přezkumu na naší straně).
 • V případě nezákonného zpracování a pokud údaje nemají být vymazány, je výmaz nahrazen omezením zpracování.
 • Pokud účely zpracování zaniknou, potřebujete zároveň vaše údaje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Poté, co jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a po dobu zkoumání, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi.
Právo na přenositelnost údajů

Pokud je to technicky možné a nejsou tím dotčena práva a svobody jiných osob, předáme vaše údaje na vaši žádost jinému příjemci (správci údajů).

Právo vznést námitku

Pokud od vás shromažďujeme nebo jsme shromáždili osobní údaje (na základě čl. 6 odst. 1 e nebo f nebo čl. 9 odst. 2 a GDPR) a zpracováváme je, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů (včetně profilování) (s účinností do budoucna). Ve výjimečných případech může být námitka neúčinná, např. pokud můžeme prokázat závažné zájmy hodné ochrany pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které provádíme pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Pokud shromažďujeme nebo jsme shromáždili a zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobným způsobem významně dotýká. Výjimky z tohoto požadavku platí v případech, kdy je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi nebo jste se zpracováním výslovně souhlasili. V každém případě podnikneme přiměřené kroky k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, včetně přinejmenším práva na zásah osoby z naší strany, na vyjádření vašeho názoru a na napadení rozhodnutí.

Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Seznam příslušných dozorových úřadů v Německu naleznete na internetových stránkách Spolkového zmocněnce pro ochranu údajů nebo na tomto odkazu: https: //www.bfdi.bund.de/EN/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Obecné informace o zpracování údajů na webových stránkách

Následující informace se týkají zpracování údajů na našich webových stránkách obecně. Pokud existují výjimky nebo doplňky k těmto informacím, jsou podrobně popsány v příslušných oddílech.

Informace o zabezpečení dat

Naše webové stránky a další systémy zabezpečujeme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. Kromě toho jsme na našich webových stránkách zavedli šifrování SSL (SHA256), abychom ochránili vaše údaje. I přes pravidelné kontroly však není možné zajistit úplnou ochranu před všemi nebezpečími.

Právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme v souladu s požadavky GDPR v závislosti na typu a účelu zpracování takto:

Povolené použitíSpecifikace GDPR
Informovaný souhlasČl. 6 odst. 1 a
Plnění smlouvyČl. 6 odst. 1 b
Provádění předsmluvních opatřeníČl. 6 odst. 1 b
Plnění zákonných povinnostíČl. 6 odst. 1 c
Ochrana životně důležitých zájmůČl. 6 odst. 1 d
Ochrana našeho oprávněného zájmuČl. 6 odst. 1 f
Náš oprávněný zájem

Náš oprávněný zájem, jak je definován v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je založen na výkonu našich obchodních činností s cílem udržet naši schopnost fungovat a zajistit zaměstnání našich zaměstnanců.

Obecné lhůty pro výmaz údajů

Po ukončení účelu uchovávání jsou doby uchovávání obvykle nejméně šest nebo deset let. Údaje jsou zpravidla okamžitě vymazány v souladu s naší koncepcí výmazu, pokud to není v rozporu s povinností uchovávání, nutností plnění smlouvy nebo oprávněným zájmem.

Vymazání nebo zablokování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu. Po zániku účelu a po uplynutí všech stávajících lhůt pro uchovávání budou vaše údaje okamžitě vymazány. Není-li smazání možné, data se zablokují.

Shromažďování obecných údajů a informací

Jakmile navštívíte naše webové stránky, náš webový server shromažďuje některé obecné údaje a technické informace - jak je uvedeno v následující tabulce:

Shromážděná data

Účel průzkumu

Typy a verze používaných prohlížečůSprávná prezentace obsahu stránky
Použitý operační systém, původ návštěvníka (referrer, např. Google), podstránky, na které bylo kliknuto.Optimalizace obsahu našich webových stránek a reklamy
datum a čas přístupu na webové stránky a IP adresa a poskytovatel internetových služeb návštěvníka.Zajištění trvalé funkčnosti našich IT systémů (pro provoz webových stránek) a zabránění jejich zneužití.

Další údaje a informace o bezpečnosti v případě útoků

Poskytování relevantních informací orgánům činným v trestním řízení v případě kybernetického útoku.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Za určitých okolností (např. na základě právních nebo smluvních předpisů) jste povinni nám poskytnout své osobní údaje. Příklady takového zpracování jsou následující:

Povaha nebo účel zpracování

Nezbytnost

Uzavření kupní smlouvy (např. vaše adresa).Splnění smluvního závazku (např. dodání zboží na vaši adresu).
v souvislosti se zaměstnanci (např. předávání údajů finančnímu úřadu).Dodržování zákonných požadavků (např. daňových předpisů).
Informace o zabezpečení dat

Naše webové stránky a další systémy zabezpečujeme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. Kromě toho jsme na našich webových stránkách zavedli šifrování SSL (SHA256), abychom ochránili vaše údaje. I přes pravidelné kontroly však není možné zajistit úplnou ochranu před všemi nebezpečími.

Informace o konkrétním zpracování údajů na webových stránkách

V případě potřeby, odchylně od výše uvedených obecných informací nebo jako doplněk k nim, naleznete podrobnosti o jednotlivých zpracováních údajů na našich webových stránkách níže.

Cookies

Na těchto webových stránkách používáme soubory cookie; jedná se o malé textové soubory, které jsou umístěny nebo uloženy ve vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče (např. Google Chrome, Safari, Firefox, Edge). Tyto soubory cookie se používají k různým účelům: mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné k tomu, aby vám poskytly určité funkce webových stránek (např. funkce nákupního košíku, uložení vašich přihlašovacích údajů), jiné soubory cookie se používají k zajištění bezpečnosti vašich údajů nebo webových stránek a některé soubory cookie mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.
Posledně jmenované soubory cookie mohou obsahovat tzv. cookie ID - jedinečný identifikátor tvořený řetězcem znaků, který umožňuje přiřadit webové stránky a servery k ukládajícímu prohlížeči. Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení přenosu zprávy prostřednictvím veřejné telekomunikační sítě, a soubory cookie, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby vám byla poskytnuta výslovně požadovaná funkce, se označují jako "technicky nezbytné soubory cookie" a mohou být nastaveny bez vašeho výslovného souhlasu (§ 25 odst. 2 TDDDG).
Všechny ostatní soubory cookie podléhají souhlasu (§ 25 odst. 1 TDDDG); případně jsou regulovány naší platformou pro správu souhlasů. Soubory cookie používáme částečně pouze po dobu vaší návštěvy webových stránek, částečně po předem stanovenou dobu a částečně trvale.
Všechny tyto soubory cookie můžete kdykoli vymazat ručně nebo automaticky prostřednictvím svého webového prohlížeče. Naše webové stránky je možné používat (i když možná ne v plném rozsahu) i bez souborů cookie. Většina prohlížečů je nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Ukládání souborů cookie však můžete deaktivovat nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, jakmile budou soubory cookie odeslány.

Platba pomocí služby Google Pay
Účel zpracování obecných údajů
Datový typÚčel průzkumu
E-mailová adresaZpracování objednávky produktu, předání a/nebo dodání produktu.
Právní základ (podle čl. 6 / 9 GDPR)
 • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b))
 • Případně příjemce (pokud je předán)Google Pay; provozovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IrskoAdyen; provozovatel: Adyen N.V. German Branch, Friedrichstraße 63, Entrance Mohrenstraße 17, 10117 Berlin, Německo.
  Pokud je známo: Doba uchovávání datžádné
  Povinnost poskytnout osobní údaje (např. na základě právních nebo smluvních předpisů) / nutnostBez těchto údajů nelze provést objednávku produktu nebo platbu.
  Důsledky nesplnění požadavků (pokud nejsou požadované údaje poskytnuty)Bez těchto údajů nelze provést objednávku produktu ani platbu.
  Případně existence automatizovaného rozhodováníV této souvislosti nepoužíváme automatické rozhodování.
  Případně původ údajů (pokud nejsou získány přímo od subjektu údajů).Údaje pocházejí od samotné dotčené osoby.
  Případně kategorie osobních údajů (pokud nejsou shromažďovány přímo od subjektu údajů).Údaje pocházejí od samotné dotčené osoby.
  Případná změna účeluDochází k předávání údajů do třetí země
  Platba pomocí služby Trustly
  Účel zpracování obecných údajů
  Datový typÚčel průzkumu
  Bankovní údaje, případně základní údaje Zpracování platby, předání nebo dodání produktu.
  Právní základ (podle čl. 6 / 9 GDPR)
 • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b))
 • Případně příjemce (pokud je předán)Trustly; provozovatel: Trustly Group AB, Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm, ŠVÉDSKO
  Adyen; provozovatel: Adyen N.V. German Branch, Friedrichstraße 63, Entrance Mohrenstraße 17, 10117 Berlin, Německo.
  Případně záměr předat třetí zemi nebo mezinárodní organizaci (včetně informací o rozhodnutí Komise o přiměřenosti nebo vhodných zárukách).K předání údajů do třetí země nedochází a není plánováno.
  Pokud je známo: Doba uchovávání datViz Obecné lhůty pro vymazání údajů
  Povinnost poskytnout osobní údaje (např. na základě právních nebo smluvních předpisů) / nutnostBez těchto údajů nelze provést objednávku produktu nebo platbu.
  Důsledky nesplnění požadavků (pokud nejsou požadované údaje poskytnuty)Bez těchto údajů nelze provést objednávku produktu nebo platbu.
  Případně existence automatizovaného rozhodováníPřípadně existence automatizovaného rozhodování
  Případně původ údajů (pokud nejsou získány přímo od subjektu údajů).Údaje pocházejí od samotné dotčené osoby.
  Případně kategorie osobních údajů (pokud nejsou shromažďovány přímo od subjektu údajů).Údaje pocházejí od samotné dotčené osoby.
  Případná změna účelužádné
  Platba kreditní kartou
  Účel zpracování obecných údajů
  Datový typÚčel průzkumu
  E-mailová adresa, jméno na kreditní kartěZpracování plateb
  Právní základ (podle čl. 6 / 9 GDPR)
 • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b))
 • Případně příjemce (pokud je předán)Klarna; provozovatel: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko.Adyen; provozovatel: Adyen N.V. German Branch, Friedrichstraße 63, vchod Mohrenstraße 17, 10117 Berlín, Německo.
  Pokud je známo: Doba uložení datžádné
  Povinnost poskytnout osobní údaje (např. na základě právních nebo smluvních předpisů) / nutnostBez těchto údajů nelze platbu provést.
  Důsledky nesplnění požadavků (pokud nejsou požadované údaje poskytnuty)Bez těchto údajů nelze platbu provést.
  Případně existence automatizovaného rozhodováníV této souvislosti nepoužíváme automatické rozhodování.
  Případně původ údajů (pokud nejsou získány přímo od subjektu údajů).Údaje pocházejí od samotné dotčené osoby.
  Případně kategorie osobních údajů (pokud nejsou shromažďovány přímo od subjektu údajů).Údaje pocházejí od samotné dotčené osoby.
  Případná změna účeluDochází k předávání údajů do třetí země
  Mailchimp
  Účel zpracováníPoskytování informací formou elektronických oběžníků
  Právní základSouhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)
  Případně příjemce (pokud je předán)Společnost The Rocket Science Group LLC
  Případně záměr předat třetí zemi nebo mezinárodní organizaci (včetně informací o rozhodnutí Komise o přiměřenosti nebo vhodných zárukách).Spojené státy americké, The Rocket Science Group LLC, Intuit

  Přenos údajů je založen na rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů, který je certifikován společnostmi Intuit a The Rocket Science Group LLC.

  Pokud je známo: Doba uložení datViz Obecné lhůty pro výmaz údajů
  Povinnost poskytnout osobní údaje (např. na základě právních nebo smluvních předpisů) / nutnostPoskytnutí osobních údajů není povinné. Newslettery jsou zasílány pouze po registraci prostřednictvím postupu double opt-in (dobrovolný a odvolatelný informovaný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo po úspěšném uzavření kupní smlouvy a shromáždění e-mailové adresy v tomto procesu (v souladu s § 7 odst. 3 UWG).
  Důsledky nesplnění požadavků (pokud nejsou požadované údaje poskytnuty)Pokud tak neučiníte (tj. neposkytnete požadované údaje), zpravodaj vám nebude doručen.
  Případně existence automatizovaného rozhodováníV této souvislosti nepoužíváme automatizované rozhodování.
  Případně původ údajů (pokud nejsou získány přímo od subjektu údajů).Údaje pocházejí od dotčené osoby.
  Případně kategorie osobních údajů (pokud nejsou shromažďovány přímo od subjektu údajů).E-mailová adresa, čas registrace
  Případná změna účelužádné
  Sledování newsletteruNaše newslettery obsahují takzvané sledovací pixely, což jsou grafické prvky o velikosti 1x1 pixel, které vkládáme do našich e-mailů ve formátu HTML. Tuto grafiku načítá náš webový server, který zaznamenává počet stažení. Tuto technologii používáme pro statistické účely, abychom mohli měřit dosah a úspěšnost našich kampaní na zasílání newsletterů a co nejlépe přizpůsobit náš obsah vašim zájmům. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám. Proti používání této technologie můžete kdykoli vznést námitku, např. tím, že v rámci svého e-mailového programu zabráníte stahování grafiky z internetu nebo přijímání e-mailů ve formátu HTML. Pokud se z odběru našeho newsletteru odhlásíte, veškeré údaje přiřazené k příslušné e-mailové adrese se automaticky vymažou.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů poskytovateleprivacy@mailchimp.com
  Zásady ochrany osobních údajů poskytovatelehttps://mailchimp.com/legal/privacy/
  Technologie sledování webu - spravované společností Usercentrics

  Abychom mohli spravovat všechny soubory cookie, webové stránky a sledovací technologie, které vyžadují souhlas nebo odhlášení, způsobem, který je v souladu s ochranou údajů, používáme platformu pro správu souhlasů společnosti Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov, Německo, s níž jsme integrovali následující služby: