Rychlé, snadné a bezpečné
<p>Všeobecné obchodní podmínky</p>

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ICP Czech s.r.o.

Preambule

(1) Společnost ICP Czech s.r.o. (dále jen „ICP“) prodává digitální produkty a služby prostřednictvím internetového obchodu Cashload.cz

(2) ICP nabízí koncovým zákazníkům v České republice (dále jen „Vy“ nebo „zákazník“) digitální produkty a služby, zejména dobití kreditu pro mobilní telefony, digitální předplacené dárkové a herní karty (dále jen „produkty“), na webové stránce URL https://cashload.cz (dále jen „webová stránka“).

§1 Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na používání webové stránky cashload.cz, stejně jako na nákup a uplatnění produktů zákazníkem.

(2) Používáním webové stránky a / nebo nákupem či uplatněním produktů zakoupených na této webové stránce prohlašujete, že souhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami.

(3) Všechny dodávky a nabídky produktů ICP se uskutečňují výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Stávají se součástí každé smlouvy uzavřené s ICP, včetně všech kupních, servisních a jiných smluv o plnění.

(4) Tyto obchodní podmínky platí přednostně a výhradně před Obchodními podmínkami třetích stran.. Platí to zejména pro obchodní podmínky, které jsou obsahem potvrzení, nebo jiných oznámení, nebo odkazů zákazníka.

§ 2 Výběr produktu

(1) Zákazník má možnost vybrat digitální produkty na webové stránce a umístit je do elektronického nákupního košíku.

(2) Digitální produkty a služby zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Cashload lze uplatnit pouze na území České republiky. Funkčnost mimo toto území není podporovaná vydavatelem digitálních produktů a služeb. Nemožnost uplatnění zakoupených digitálních produktů a služeb mimo definované území České republiky není důvodem k reklamaci digitálního produktu, nebo služby.

§ 3 Ceny produktů a servisní poplatky

(1) V čase objednávky platí katalogové ceny uvedené na webové stránce.

(2) Kromě ceny produktu ICP účtuje za každou objednávku Cashload servisní poplatek. Výška servisního poplatku se zobrazuje na konci procesu objednávky, před dokončením objednávky.

(3) Kupní ceny jsou uvedeny včetně DPH.

§ 4 Uzavření smlouvy

(1) Zobrazení digitálních produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku. V případě nedostupnosti není ICP povinná dodat produkt.

(2) Uzavření smlouvy a s tím spojený smluvní závazek k dodávce jednotlivých produktů vzniká, až když ICP písemně, nebo doručením objednaného produktu, přijme objednávku zákazníka.

§ 5 Plnění smlouvy

(1) Objednávky přijaté prostřednictvím webové stránky se zpracovávají okamžitě po přijetí platby.

(2) Dodání digitálních produktů (dobíjecích kódů) se uskutečňuje prostřednictvím E-mailu na E-mailovou adresu, kterou kupující uvede v průběhu procesu objednávky.

(3) Veškerá komunikace mezi ICP a zákazníkem může probíhat elektronicky v textové formě, pokud zákonná ustanovení nevyžadují písemnou, nebo jinou formu.

(4) Digitální produkty a služby zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Cashload lze uplatnit u konkrétního vydavatele digitálního produktu, či služby, případně v příslušné hře či aplikaci. Spotřeba v plné hodnotě zakoupeného digitálního produktu, nebo služby, nebo jeho částečné uplatnění podléhá obchodním podmínkám jednotlivých vydavatelů digitálních produktů a služeb.

(5) Digitální produkty a služby zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Cashload se považují za řádně dodané odesláním na e-mailovou adresu nebo na telefonní číslo prostřednictvím SMS zprávy dle objednávky Zákazníka.

(6) ICP není majitelem, vydavatelem, či postytovatelem on-line webových stránek, aplikací, platforem či her, nebo elektronických peněz, kde je možno zakoupené digitální produkty a služby uplatnit a nenese odpovědnost za jejich funkčnost, obsah a kvalitu. ICP nenese odpovědnost za případnou nemožnost uplatnění zakoupeného digitálního produktu nebo služby z důvodu technické poruchy, nebo nefunkčnosti on-line kanálu vydavatele pro uplatnění digitálního produktu nebo služby. Stejně tak ICP nenese odpovědnost za nemožnost uplatnění zakoupeného digitálního produktu nebo služby z důvodu nedostatečného, nebo nefunkčního technického, nebo softwarového vybavení zákazníka.

§ 6 Výhradní vlastnictví

(1) Výrobky dodávané ICP zákazníkovi zůstávají vlastnictvím ICP do té doby, dokud nebudou řádně a plně zaplaceny.

(2) Vlastnické právo k digitálnímu produktu nebo službě zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Cashload přechází na Zákazníka v okamžiku jeho zaplacení, nebo obdržení dle zákazníkem zvoleným způsobem dodání podle okamžiku, který nastane dříve. Po tomto okamžiku ICP žádným způsobem neodpovídá za případné poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení digitálního produktu nebo služby a zákazník v takovém případě nemá nárok na poskytnutí náhradního digitálního produktu nebo služby, či jakoukoliv jinou formu náhrady. Zákazník je povinen chránit zakoupené digitální produkty, nebo služby před zneužitím třetí osobou.

§ 7 Odvolání

(1) Právo na odstoupení od smlouvy

Potvrzené smluvní prohlášení lze odvolat do 14 kalendářních dnů bez uvedení důvodu ode dne uzavření smlouvy. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je nutnédoručení jasného prohlášení v textové formě (např. Dopisem, E-mailem). Odstoupení od smlouvy se musí zaslat na adresu:

ICP Czech s.r.o.

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Tel.: +420 327 717 222

E-Mail: shop@cashload.cz

Web: https://cashload.cz

V případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není obsahem fyzického nosiče údajů, právo na odstoupení od smlouvy zaniká, pokud již ICP začala plnit smlouvu po tom, co zákazník výslovně souhlasil s tím, že ICP začne plnit smlouvu před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a jejím uzavřením. Prostřednictvím svého souhlasu a započetím plnění smlouvy ztrácí zákazník právo na odstoupení od smlouvy. Zahájením přenosu digitálního obsahu k zákazníkovi začíná plnění smlouvy společností ICP. Uvedená lhůta na odstoupení od smlouvy je proto platná pouze do té doby, dokud ještě nebyl započat proces sdílení digitálního obsahu.

Pro odstoupení lze použít následující vzorový formulář:

Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete od smlouvy odstoupit, můžete si vytisknout tento formulář, vyplnit ho a odeslat do ICP.)

na

ICP Czech s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, tel.: +420 327 717 222, Mail: shop@cashload.cz

Tímto odstupuji od smlouvy, kterou jsem uzavřel na nákup zboží / digitálního obsahu:

Objednávka: ____________________ / přijatá dne: ____________________ Jméno zákazníka: __________________________________________ Adresa zákazníka: ________________________________________ Datum: ____________________ Podpis zákazníka (jen v případě oznámení zaslaného v papírové formě): ________________________________

V případě účinného zrušení obratem, nejpozději však do 14 kalendářních dní ode dne, kdy jsme dostali oznámení o Vašem odstoupení od smlouvy, vracíme obdrženou finanční částku, včetně všech nákladů na doručení. Při tomto vrácení platby používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili při původní transakci, pokud s Vámi nebylo výslovně dohodnuto jinak. V případě vrácení Vám nebudou účtovány žádné poplatky.

(2) Reklamovat lze pouze digitálním produkty nebo služby zakoupené v internetovém obchodě Cashload. Reklamaci může uplatnit pouze zákazník, který digitálním produkt nebo službu internetovém obchodě Cashload zakoupil. Zákazník je povinen obratem po doručení zakoupeného digitálního produktu nebo služby prostřednictvím internetového obchodu Cashload zkontrolovat jeho správnost a úplnost. V případě nesouladu je zákazník povinen uplatnit reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

§ 8 Platební podmínky

(1) Platbu za objednané produkty lze provézt platební kartou MasterCard a Visa s ověřením 3D Secure, přes Google Pay, Apple Pay nebo on-line bankovním převodem. Transakce bude zúčtovaná v den uzavření smlouvy.

(2) Poplatky jsou splatné při uzavření smlouvy.

§ 9 Záruka a zodpovědnost

(1) Zákazník musí ICP okamžitě informovat o jakýchkoliv chybách produktu.

(2) Smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

§ 10 Autorské právo

(1) Na obsah webové stránky a produkty, jako např. texty, obrázky, grafiku, loga, zvukový obsah, informace o ceně a produktech se vztahují autorská práva ICP, nebo třetích stran, které ICP dodávají tento obsah.

(2) Zákazníkovi, nebo třetí straně není povoleno extrahovat, kopírovat, opakovaně používat, publikovat a / nebo používat obsah webové stránky, nebo produktů či jejich častí na vytvoření databáze bez výslovného písemného souhlasu ICP.

§ 11 Vyšší moc

(1) V případě, že ICP nemůže poskytnout službu z důvodu vyšší moci (především z důvodu války, nebo přírodních katastrof), je v období trvání tohoto omezení osvobozená od svých povinností plnění.

(2) Pokud ICP není schopná z důvodu vyšší moci splnit objednávku, nebo dodat zboží déle než měsíc, zákazník má právo odstoupit od smlouvy.

§ 12 Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů bude ICP plnit všechny české požadavky na ochranu údajů (zejména GDPR). Více informací o ochraně údajů naleznete v samostatném prohlášení o ochraně osobních údajů.

§ 13 Zákaznická linka

Pro otázky související s produkty poskytuje ICP všem zákazníkům telefonickou zákaznickou linku. Zákaznická linka je Vám k dispozici na tel. čísle +420 270 006 490 od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00.

§ 14 Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

(2) Smluvním jazykem je čeština.

(3) Neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto všeobecných podmínek nemá vliv na účinnost ostatních ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto všeobecných podmínek je, nebo se stane neplatným, nahradí se zákonným předpisem.

cashload.cz footer
Google PayPlatba kartouApple Pay